button-fbbutton-ln
logo

het tekstbureau van waarachter gepassioneerde tekstschrijvers zich verliezen in hun pennenvruchten. Lees meer.

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen, maar dan creatiever
Het is heel simpel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Lettergeniek en de opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes
Op grond van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Lettergeniek een offerte gedaan. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Vooraf langskomen voor een gesprek is natuurlijk het gezelligst (en gratis thee).

3. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
De opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie teneinde de uitvoering van de opdracht zo min mogelijk te vertragen. En ook gewoon omdat dat makkelijker is.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Lettergeniek kan bij de uitvoering van de opdracht derden betrekken. Of vierden. Maar de kwaliteit van de opdracht wordt te allen tijde gewaarborgd, want Lettergeniek werkt uitsluitend met professionals en doet altijd de eindredactie.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
Reiskosten en andere opdrachtgebonden kosten staan doorgaans vermeld in de offerte. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend à €0,19 per kilometer vanaf het kantooradres van Lettergeniek.

6. Betalingsvoorwaarden
Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders is overeengekomen. Lettergeniek stuurt een uiterst vrolijke herinnering na het verstrijken van de betalingstermijn, want bovengenoemde is van mening dat het leven een luchtig geheel is dat flexibiliteit vereist. Echter, na de vervaldag en bij gebrek aan reactie of betaling na herinnering, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Lettergeniek met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een of andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

7. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk.
Wanneer beide partijen tussentijds overeenkomen de werkwijze of de omvang van de opdracht aan te passen, verandert er een en ander in de planning en de kostenraming. De opdrachtgever aanvaardt dat. De gevolgen van de veranderingen worden door Lettergeniek zo snel mogelijk gemeld aan de opdrachtgever. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Lettergeniek de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. Afsluiting van de opdracht
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van zeven dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Lettergeniek hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. ‘Wie zwijgt, stemt toe’, zeg maar.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Indien een van de partijen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht-specificaties, kunnen zij de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Lettergeniek heeft, indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Lettergeniek mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Lettergeniek behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
Maar ach, al dat doemdenken. Laten we het positief houden.

10. Vertrouwelijkheid
Lettergeniek is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Lettergeniek zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Lettergeniek aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Lettergeniek, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen. Nu valt er niet veel te verbergen vanuit deze kant, hoor, maar dan hebben we het er tenminste over gehad.

11. Aansprakelijkheid
Lettergeniek is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Lettergeniek van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Lettergeniek voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij de opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

12. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Inclusief een stukje Nederlandse vriendelijkheid met wat humor hier en daar. 

13. Verwerking gegevens
Persoonsgegevens van de klant worden opgeslagen voor verwerking van het beeldmateriaal en maken van offertes en eventuele facturen. 
De gegevens worden verwerkt door de volgende verwerkers en subverwerkers: Gmail, Wetransfer, Outlook, iMail, Wigepa administratieve dienstverlening, freelancers in geval van samenwerking. Deze verwerkers hebben bepaalde gegevens nodig om producten te verwerken. 
Bij het plaatsen van een bestelling bij Lettergeniek gaat u automatisch akkoord met het inschakelen van subverwerkers voor het resultaat/product.
Bij een datalek wordt hier tijdig melding van gemaakt.

Lettergeniek behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden dan wel kenbaar zijn gemaakt bezwaar heeft gemaakt.

KvK-nummer: 58207015
BTW-nummer: NL207617387B01